CiWeb Webdesign
CiWeb Webdesign
en overige IT-diensten

HouseCall v7.1

Denkt u dat uw pc besmet is? Vind en verwijder snel een breed scala aan bedreigingen. Scan nu gratis!

Download HouseCall (32-bit)

Download HouseCall (64-bit)

 

webdesignAlgemene Voorwaarden CiWeb Webdesign per 9.9.2007

 printversie

Artikel 1: Definities
In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd:
1. Als klant wordt aangemerkt degene die de opdracht tot uitvoeren van werkzaamheden verstrekt.
2. De opdrachtnemer is CiWeb Webdesign en overige IT- en administratieve diensten, hierna te noemen CiWeb Webdesign.
3. Onder opdracht wordt verstaan het verzoek van de klant tegen betaling werkzaamheden te verrichten door de opdrachtnemer.
4. Met overeenkomst wordt de schriftelijke overeenkomst tussen CiWeb Webdesign en klant bedoeld op grond waarvan CiWeb Webdesign diensten ten behoeve van de klant verricht.
5. Onder het verrichten van werkzaamheden wordt verstaan het bouwen en beheren van internetwebsites en/of het leveren of verrichten van gerelateerde diensten, danwel het uitvoeren van werkzaamheden naar aanleiding van een freelanceropdracht.

Artikel 2: Algemeen
1. Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en overeenkomst tussen CiWeb Webdesign en een klant, voor zover door partijen niet uitdrukkelijk van deze voorwaarden schriftelijk is afgeweken.
2. Alle door CiWeb Webdesign gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat CiWeb Webdesign een aan een aspirant-klant toegezonden overeenkomst of aanvraag/machtigingsformulier volledig ingevuld en ondertekend retour ontvangt, of anderszins in opdracht van de aspirant-klant CiWeb Webdesign diensten aan deze ter beschikking heeft gesteld. Na aanvaarding van het aanbod door de klant is onverwijlde herroeping door CiWeb Webdesign mogelijk. Door herroeping komt geen overeenkomst tot stand en is CiWeb Webdesign gehouden al wat CiWeb Webdesign al heeft ontvangen aan de klant terug te betalen. CiWeb Webdesign kan zonder verdere opgave van redenen een aspirant-klant weigeren.
3. Het is de klant niet toegestaan wezenlijke wijzigingen in de opdracht door te voeren nadat deze door CiWeb Webdesign is aanvaard. Kleine wijzigingen worden in overleg met en door CiWeb Webdesign geaccepteerd voor zover deze, naar inzicht van CiWeb Webdesign, de aard en essentie van de initiële opdracht niet wijzigen. Deze wijzigingen worden kostenloos door CiWeb Webdesign in de uiteindelijke levering verwerkt.
4. Indien de wijzigingen in de initiële opdracht naar inzicht van CiWeb Webdesign van dusdanige omvang zijn, dat de aard en essentie van deze initiële opdracht wijzigt, wordt deze initiële opdracht aangehouden en zal de klant eventueel een nieuwe opdracht aan CiWeb Webdesign kunnen verstrekken, waarin onderhavige wijzigingen zijn doorgevoerd. Het verstrekken van een dergelijke nieuwe opdracht brengt geen gevolgen met zich mee voor de lopende opdracht, tenzij door beide partijen anders overeengekomen.
5. CiWeb Webdesign is te allen tijde gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen worden een (1) maand na bekendmaking op de website van CiWeb Webdesign van kracht. Indien de klant niet instemt met de wijzigingen heeft de klant tot het tijdstip van inwerkingtreding van de wijzigingen de bevoegdheid de overeenkomst per de datum waarop de gewijzigde voorwaarden van kracht worden op te zeggen.

Artikel 3: Verplichtingen van CiWeb Webdesign
1. CiWeb Webdesign spant zich als een goede dienstverlener in zorg te dragen voor
a. Het verlenen van aansluiting op het systeem aan de klant voor de in de overeenkomst bepaalde diensten;
b. Het tot stand brengen en in stand houden van de verbindingen die via het systeem met het Internet gemaakt kunnen worden;
c. De beveiliging van de gegevens die opgeslagen worden.
2. CiWeb Webdesign kan echter geen onbelemmerde toegang tot het systeem en het Internet garanderen, noch dat te allen tijde gebruik gemaakt kan worden van de diensten.
3. CiWeb Webdesign onthoudt zich van het inzien van persoonlijke e-mail en/of bestanden van klanten en stelt deze niet ter beschikking van derden, tenzij CiWeb Webdesign hiertoe krachtens de wet of een rechterlijke uitspraak verplicht is, dan wel in het geval de klant handelt, of wordt vermoed te handelen, in strijd met artikel 4.2 tot en met 4.4 van deze algemene voorwaarden.

Artikel 4: Verplichtingen van de klant
1. De klant zal zich opstellen en gedragen conform wat van een verantwoordelijke en zorgvuldig Internetgebruiker verwacht mag worden. De klant stelt CiWeb Webdesign zo spoedig mogelijk schriftelijk in kennis van wijzigingen in relevante gegevens.
2. De klant onthoudt zich ervan overige klanten of Internetgebruikers te hinderen en schade toe te brengen aan het systeem. Het is de klant verboden processen of programma’s – al dan niet via het systeem – op te starten waarvan de klant weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat zulks CiWeb Webdesign, overige klanten of internetgebruikers hindert of schade toebrengt. Het is de klant slechts toegestaan processen of programma’s op te starten indien er een directe, door CiWeb Webdesign toegestane verbinding met het systeem bestaat.
3. Het is de klant niet toegestaan het systeem en de schrijfruimte te gebruiken voor handelingen en/of gedragingen die in strijd zijn met toepasselijke wettelijke bepalingen, de netiquette, de richtlijnen van de Reclame Code Commissie, de overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden. Hieronder vallen onder meer, maar niet uitsluitend, de navolgende handelingen en gedragingen:
a. Spamming: het ongevraagd verzenden van grote hoeveelheden e-mail met dezelfde inhoud en/of het ongevraagd in grote aantallen nieuwsgroepen op het Internet posten van een bericht met dezelfde inhoud;
b. Het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werken of het anderszins handelen in strijd met intellectuele eigendomsrechten van derden;
c. Het openbaar maken of verspreiden van (kinder)pornografie;
d. Sexuele intimidatie of het op andere wijze lastig vallen van personen;
e. Hacken: het zonder toestemming binnendringen van andere computers of computersystemen op het Internet.
4. Het is de klant niet toegestaan zijn of haar account, de handleiding of andere uit de overeenkomst voortvloeiende rechten aan derden over te dragen of aan derden in gebruik te geven, tenzij CiWeb Webdesign hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming heeft gegeven. Onverminderd het voorafgaande is het de klant wel toegestaan door een derde een website te laten ontwerpen, plaatsen en onderhouden. De klant blijft wel verantwoordelijk voor het gebruik van zijn of haar account en wachtwoord.
5. De klant draagt zorg voor de noodzakelijke hard- en software, randapparatuur en verbindingen om toegang tot het systeem mogelijk te maken.
6. De klant is gebonden aan de hoeveelheid schrijfruimte zoals beschreven in de overeenkomst. De klant is ervoor verantwoordelijk dat deze hoeveelheid niet wordt overschreden. Bij overschrijding is CiWeb Webdesign bevoegd, ten behoeve van een goed functioneren van de diensten, informatie te verwijderen.
7. De klant geeft bij deze toestemming aan CiWeb Webdesign zijn of haar persoonsgegevens op te nemen in de persoonsregistratie van CiWeb Webdesign welke benodigd is voor haar administratie en beheerstaken. Deze persoonsregistratie is slechts toegankelijk voor CiWeb Webdesign en wordt niet aan derden verstrekt, tenzij CiWeb Webdesign hiertoe krachtens de wet of een rechterlijke uitspraak verplicht is.

Artikel 5: Aansprakelijkheid
1. CiWeb Webdesign is niet aansprakelijk voor schade, in de ruimste zin, van de klant, tenzij deze schade is veroorzaakt door grove schuld of opzet van CiWeb Webdesign. In het bijzonder is CiWeb Webdesign niet aansprakelijk voor schade die verband houdt met of het gevolg is van onderbrekingen in, of blokkeringen van toegang tot het systeem of het Internet, een gebrek in de beveiliging van opgeslagen gegevens van de klant, handelingen van andere klanten of internetgebruikers, wijzigingen in inbelnummers, log-in procedure, account en e-mailadres.
2. Door CiWeb Webdesign nieuwgebouwde of gewijzigde websites dienen door de klant direct te worden gecontroleerd op juistheid en volledigheid. CiWeb Webdesign sluit aansprakelijkheid voor fouten in de website uit.
3. De klant die handelt in strijd met zijn of haar verplichtingen uit de overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden is aansprakelijk voor alle daaruit voor CiWeb Webdesign voortvloeiende schade.
4. De klant vrijwaart CiWeb Webdesign tegen alle aanspraken van derden ter zake van schade of anderszins, op enigerlei wijze ontstaan door het gebruik van de klant van de account, het systeem of het internet, dan wel door het niet nakomen van de klant van zijn of haar verplichtingen uit de overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden.
5. CiWeb Webdesign is gerechtigd zonder nadere aankondiging de aan de klant verstrekte aansluiting op het systeem onmiddellijk buiten gebruik te stellen indien en zo lang de klant handelt in strijd met het gestelde in de artikelen 4.1 tot en met 4.5. Bovendien is CiWeb Webdesign gerechtigd, indien de ernst van de overtreding dat rechtvaardigt, de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen, dit alles zonder dat een recht op schadevergoeding van de klant jegens CiWeb Webdesign ontstaat.

Artikel 6: Diensten van CiWeb Webdesign
1. CiWeb Webdesign verleent voor toegang tot het systeem en het Internet aan de klant een niet-exclusief en niet-overdraagbaar recht om het systeem en de handleiding voor de duur van de overeenkomst te gebruiken. Het is de klant niet toegestaan de handleiding te kopiëren anders dan noodzakelijk voor normaal eigen gebruik en back-up doeleinden. Bij het maken van kopieën zal de klant alle tekens die bepalend zijn voor de eigendom en herkomst ongewijzigd in stand laten.
2. CiWeb Webdesign verzorgt in opdracht van klanten tegen betaling van een vergoeding de registratie van domeinen bij de Stichting Domeinregistratie of Internic. De keuze van de domeinnaam is voor rekening en risico van de klant en CiWeb Webdesign aanvaardt ter zake van keuze en gebruik van de domeinnaam geen enkele aansprakelijkheid.
3. CiWeb Webdesign biedt klanten de mogelijkheid een website te openen. CiWeb Webdesign stelt hiertoe beperkte schrijfruimte beschikbaar. Indien CiWeb Webdesign in opdracht van een klant een website ontwerpt, berusten alle intellectuele eigendomsrechten ter zake van die website bij CiWeb Webdesign tenzij anders overeengekomen. CiWeb Webdesign is gerechtigd om de klant als referentie op te voeren.
4. De klant is verplicht te voldoen aan verplichtingen die voortvloeien uit copyright wetgeving of andere wettelijke bepalingen ten aanzien van het eventueel door klant aan CiWeb Webdesign te leveren materiaal (foto’s, teksten e.d.), dat door CiWeb Webdesign gebruikt dient te worden voor uitvoering van de opdracht.
5. CiWeb Webdesign is gerechtigd de klant de toegang tot het systeem te ontzeggen of te beperken indien een klant in een kalendermaand de in de overeenkomst overeengekomen hoeveelheid (gratis) dataverkeer overschrijdt. De klant is gehouden aan CiWeb Webdesign de redelijke kosten ter grootte van die overschrijding te betalen. CiWeb Webdesign zal een ontzegging of beperking eerst tien (10) dagen nadat de klant hiervan door CiWeb Webdesign op de hoogte is gesteld effectueren. CiWeb Webdesign is niet aansprakelijk voor vergoeding van schade als gevolg van een ontzegging of beperking. De administratie van CiWeb Webdesign levert voor partijen bindend bewijs op ter zake van de overschrijding van de hoeveelheid dataverkeer, behoudens tegenbewijs door de klant.

Artikel 7: Klachten
1. CiWeb Webdesign spant zich in klachten over de diensten van CiWeb Webdesign zo goed mogelijk te behandelen en tot verbetering van de diensten te komen. CiWeb Webdesign is niet gehouden ontvangen klachten persoonlijk te beantwoorden.
2. Het indienen van een klacht laat de overige verplichtingen van de klant onverlet.

Artikel 8: Beheer van het systeem
1. CiWeb Webdesign is gerechtigd zonder voorafgaande bekendmaking het systeem (tijdelijk) buiten gebruik te stellen of het gebruik ervan te beperken voor zover dit noodzakelijk is voor het redelijkerwijs benodigde onderhoud of voor de noodzakelijk door CiWeb Webdesign of derden te verrichten aanpassingen of verbeteringen van het systeem, zonder dat hierdoor een recht op schadevergoeding van de klant jegens CiWeb Webdesign ontstaat.
2. CiWeb Webdesign is gerechtigd te allen tijde wijzigingen aan te brengen in de inbelnummers, in de log-in procedure, in het account en in de e-mailadressen, zonder dat hierdoor een recht op schadevergoeding van de klant jegens CiWeb Webdesign ontstaat. CiWeb Webdesign zal in een dergelijk geval de klant zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen van de wijzigingen.

Artikel 9: Duur en einde van de overeenkomst
De overeenkomst wordt steeds aangegaan voor de in de overeenkomst bepaalde termijn. De overeenkomst wordt steeds stilzwijgend na afloop van de eerste termijn met een zelfde termijn verlengd. Opzegging van de overeenkomst dient te geschieden met inachtneming van een opzegtermijn van een (1) volle kalendermaand tegen het einde van de overeengekomen periode. Opzegging is alleen schriftelijk mogelijk, met dien verstande dat de opzegtermijn eerst aanvangt op de dag waarop CiWeb Webdesign de opzegging ontvangt.
Bij beëindiging van de overeenkomst dient de klant de geplaatste data of in opdracht geplaatste data te verwijderen of te laten verwijderen, waarbij de server in originele staat dient te worden gebracht. Hierbij geldt een termijn van 1 werkdag. Wordt hieraan niet voldaan dan zal CiWeb Webdesign dit alsnog doen waarbij de kosten ad € 150,- voor rekening van de klant komen voor het verwijderen van data. Tevens zal de domeinnaam worden verwijderd tenzij de klant uitdrukkelijk aangeeft die te willen behouden.

Artikel 10: Ontbinding
1. Indien de klant niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige uit een met CiWeb Webdesign gesloten overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden voortvloeiende verplichting, dan wel indien het aan ernstige twijfel onderhevig is of de klant in staat is aan zijn of haar contractuele verplichtingen jegens CiWeb Webdesign te voldoen, is CiWeb Webdesign gerechtigd, zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, hetzij de overeengekomen dienst op te schorten, hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zulks zonder dat CiWeb Webdesign tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn en onverminderd de aan CiWeb Webdesign verder toekomende rechten.
2. CiWeb Webdesign is bevoegd zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden en de diensten te staken indien de klant:
a. Aan CiWeb Webdesign valse en/of verkeerde persoonsgegevens heeft doorgegeven;
b. Nagelaten heeft juiste gegevens of wijzigingen door te geven;
c. De overeenkomst onder valse voorwendselen is aangegaan;
d. In strijd handelt met artikel 4.1 tot en met 4.5;
e. De klant in staat van faillissement is verklaard of zelf een aanvraag tot faillietverklaring heeft ingediend;
f. De klant surseance van betaling heeft aangevraagd;
g. De klant onder curatele of bewind is gestel of is ontbonden.

Artikel 11: Prijzen
1. De klant is afhankelijk van de te leveren diensten een vergoeding verschuldigd. Alle prijzen zijn exclusief BTW, administratiekosten en eventuele bijkomende heffingen en/of rechten, tenzij anders vermeld.
2. CiWeb Webdesign is te allen tijde gerechtigd de hoogte van de vergoedingen en overige kosten te wijzigen. De wijzigingen worden uiterlijk twee maanden voordat zij van kracht worden bekendgemaakt op de website van CiWeb Webdesign. De klant die zich niet kan verenigen met deze wijzigingen is bevoegd tot het tijdstip van inwerkingtreding van de wijziging, de overeenkomst per de datum waarop de wijzigingen ingaan op te zeggen.

Artikel 12: Betaling
1. De aan CiWeb Webdesign verschuldigde vergoedingen dienen bij vooruitbetaling te worden voldaan, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. De klant is verplicht binnen veertien (14) dagen na factuurdatum het verschuldigde te betalen.
Voor webdesign gelden de volgende betalingstermijnen:
25% van het totaalbedrag na opdrachtverstrekking
50% van het totaalbedrag vermeerderd met de kosten van meerwerk voor het online plaatsen van de website
25% van het totaalbedrag na afronding van de overeengekomen werkzaamheden of drie maanden na opdrachtverstrekking indien het niet mogelijk is om de werkzaamheden binnen drie maanden af te ronden.
2. CiWeb Webdesign is gerechtigd een bankgarantie van de opdrachtgever te verkrijgen indien zij dit noodzakelijk acht.
3. Indien de klant niet binnen de termijn van artikel 12.1 betaalt, verkeert hij of zij van rechtswege in verzuim en is hij of zij zonder nadere ingebrekestelling wettelijke rente verschuldigd over het factuurbedrag. Tevens zijn alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening en risico van de klant. Deze kosten bedragen 15% over het te vorderen bedrag met een minimum van € 100, tenzij CiWeb Webdesign aantoont dat de werkelijk gemaakte kosten hoger zijn.

Artikel 13: Overmacht
1. Onder overmacht wordt verstaan alle van buiten komende oorzaken die redelijkerwijs niet voorzienbaar waren en als gevolg waarvan CiWeb Webdesign niet in staat is haar verplichtingen jegens de klant na te komen. Hieronder zijn onder meer, maar niet uitsluitend, begrepen storingen in de verbindingen met het Internet, storingen in de telecommunicatie-infrastructuur, storingen in netwerken.
2. CiWeb Webdesign heeft het recht op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat CiWeb Webdesign haar verbintenis had moeten nakomen.
3. Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van CiWeb Webdesign opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door CiWeb Webdesign niet mogelijk is langer duurt dan twee (2) weken is ieder der partijen bevoegd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat voor de andere partij recht op schadevergoeding ontstaat.

Artikel 14: geschillen en toepasselijk recht
1. Op elke overeenkomst tussen CiWeb Webdesign en de klant is Nederlands recht van toepassing. De rechter te Assen is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van geschillen welke voortvloeien uit of samenhangen met overeenkomsten tussen CiWeb Webdesign en de klant.
2. Indien de klant, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, het niet eens is met de keuze van art. 14.1 is hij of zij bevoegd binnen een termijn van een (1) maand nadat CiWeb Webdesign een beroep op art. 14.1 heeft gedaan te kiezen voor beslechting van het geschil door de volgens de wet bevoegde rechter.
3. Indien een of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, laat zulks de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. In geval van nietigheid van een of meer bepalingen van deze voorwaarden zullen partijen gebonden zijn door regels van zoveel mogelijk overeenkomstige strekking, welke niet aan nietigheid blootstaan.